วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจชาวพระนคร

8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจชาวพระนคร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่ดีงาม เกิดจิตสำนึกถึงความกตัญญูรู้คุณ เคารพผู้ใหญ่ สร้างความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันในครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ชมรมสตรีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และชมรมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ เรือนไทยพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมประกอบด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถวายปัจจัยและชุดไทยธรรม สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์

SKpnru01.jpg