Home PR News รอง ปล.กห. แล...

รอง ปล.กห. และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกลาโหมและคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานของ สทป. และ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562” และเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย โดยมี
พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ
ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 10 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มี พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้แทน ผอ.สทป. มอบของที่ระลึก โดยมี พันเอก ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน
เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลพร้อมทั้งฟังบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานของ สทป. และ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562” หลังจากรับฟังการบรรยายเสร็จสิ้น พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกลาโหมและคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชม
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย อาทิเช่น จรวดหลายลำกล้อง, จรวดดัดแปรสภาพอากาศ, เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ, หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด, ยานเกราะล้อยาง, เทคโนโลยีจำลองยุทธและการฝึกเสมือนจริง, เครื่องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์, อาวุธและกระสุนปืน, โครงการปืน DTI-7, เรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล, เรือผลักดันโคลน และบริษัทเอกชน นอกจากนี้ได้มีการเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC ซึ่งมีนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของ สทป. เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศ ณ อาคาร สทป. ชั้น 6 และ 10

Untitled-4.png