Lazada

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งตัวแทนจากบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด คุณจรวย อยู่นุช HSE Coordinator และ คุณวาสนา วรรณาทอง Environment Supervisor เป็นผู้เข้ารับรางวัล โดยมีคุณสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทางกระทรวงแรงงานมอบให้สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการจัดการระบบความปลอดภัย และอาชีวอนามัย โดยดูจากสถิติด้านความปลอดภัยในการทำงาน รางวัลดังกล่าวเป็นการประกวดในระดับประเทศ มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งเข้าร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกและนำรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัลเข้าเสนอชื่อในกระทรวงแรงงาน เป็นการยืนยันและทำให้ลูกค้ามั่นใจถึงระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของยูนิไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ คุณอัจฉรา แตรรูปวิไล ผู้ประสานงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ อีเมล: achara.t@unithai.com โทรศัพท์: 097-4599561