Lazada

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบายน้ำท่วมขัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบุคลากร มุ่งสู่งานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นาย สมศักดิ์ ตันติมาสกุล และ นาย นำพล ตันติมาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรม การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ  การพัฒนานักศึกษา บุคลากร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

นาย สมศักดิ์ ตันติมาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด มีวัตถุประสงค์ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นไปเพื่อ

  1. ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขังใน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น
    2. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจำลองพฤติกรรมการไหลของของไหลที่มีความซับซ้อน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหล
    3. ส่งเสริมความร่วมมือในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
    4. การดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนอื่นใดที่จะเสริมสร้างเจตนารมณ์ของความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นให้บังเกิดผลจะได้รับการพิจารณาและตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายในรายละเอียดเป็นกรณี ๆ ไป
    5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้เป็นต้นไป