มว.รุกพัฒนาฐานข้อมูลหนุนโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ส่งเสริมคุณภาพห้องปฏิบัติการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Thailand Proficiency Testing Program 2021) ซึ่งเป็นโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อแสดงความสามารถด้านการวัดและยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการประเมินความสามารถ และการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ

เนื่องจาก มว.อยู่ในระหว่างจัดตั้งเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและการผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการใช้/พัฒนาโปรแกรมทดสอบความชำนาญและวัสดุอ้างอิง อาทิ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ, หน่วยรับรอง, หน่วยกำหนดมาตรฐาน, PT provider, RM producer สามารถร่วมกันพัฒนาจัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญและการพัฒนาวัสดุอ้างอิงของประเทศ

ท่านสามารถทำการค้นหา โปรแกรมทดสอบความชำนาญรายปีได้ที่ http://www.nimt.or.th/pt/

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาจัดทำโปรแกรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน มว. จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและการผลิตวัสดุอ้างอิงของประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนการเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://www.nimt.or.th/partners/

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ ดร. ปราณี พฤกพัฒนาชัย pranee@nimt.or.th