Home PR News มจพ. เปิดตัวห...

มจพ. เปิดตัวหนังสือคุณภาพ “วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง” แปลจากเนื้อแท้เยอรมัน เล่มแรกของ มจพ. และประเทศไทย

รศ.ดร.บรรเลง ศรนิล อดีตอธิการบดี และที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึงผลงานตำราแปลภาษาเยอรมันเรื่อง “วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง”(Schienenfahrzeugtechnik-Springer Verlag) โดยทีมงานอาจารย์จาก มจพ. ตอนนี้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย พร้อมจำหน่ายแล้ว ณ ศูนย์ผลิตตำราเรียนมจพ.กรุงเทพฯ ในราคาเล่มละ 300 บาทหนังสือเรื่อง “วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง”(Schienenfahrzeugtechnik-Springer Verlag) เป็นศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมระบบราง จัดได้ว่าเป็นหนังสือทางด้านวิศวกรรมระบบรางที่ลงรายละเอียดในทุกๆส่วนประกอบของรถไฟถือเป็นเล่มแรกของ มจพ.และประเทศไทยที่บรรจุเนื้อหาครบทุกมิติสอดรับสถาบันการศึกษาทั้งวิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนวิชาการระบบราง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการควบคุมการเดินรถและการบำรุงรักษา ซึ่งขณะนี้มีบริษัทเอกชนจำนวนหนึ่งมีขีดความสามารถในการสร้างและซ่อมบำรุงตู้รถไฟของการรถไฟไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นผู้สร้างรถไฟและรถไฟฟ้าทั้งระบบได้ และการมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมระบบรางในประเทศมากขึ้น สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังขยายเครือข่ายการขนส่งระบบรางทั้งในเมืองชานเมืองและระหว่างจังหวัดที่มีความต้องมาก และนับวันจะมากขึ้นในอนาคตก็จะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่างๆของการขนส่งระบบรางในประเทศได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นหนังสือวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางเล่มนี้เป็นหนังสือแปลมาจากหนังสือภาษาเยอรมันชื่อ Schienenfahrzeugtechnik-Springer Verlagที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในเยอรมันที่มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการออกแบบ การสร้างทั้งระบบรางและตัวรถ รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดเป็นหนังสือด้านวิศวกรรมระบบรางเล่มแรกในประเทศไทยที่ทางทีมงานผู้แปลภูมิใจที่ได้ยกระดับหนังสือเล่มนี้อีกขั้น โดยสามารถใช้ศึกษาในรายละเอียดของการคำนวณ ออกแบบชิ้นส่วนองค์ประกอบหลักของรถไฟได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการในมาตรฐานเยอรมันที่เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
รศ.ดร.บรรเลง กล่าวเพิ่มเติม หนังสือเรื่อง “วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง”(Schienenfahrzeugtechnik-Springer Verlag)สำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยเพราะทีมงานคุณภาพร่วมกับผู้แปลอีกหลายท่าน ได้แก่ ศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล รศ.สมนึก วัฒนศรียกุล ผศ.ดร.กัมปนาท ศิริเวทิน ผศ.ดร.ชยากร เนตรมัย อาจารย์มณฑา ผุดฉวี และอาจารย์อภิเชฏฐ์ วังยายฉิม
ท่านใดสนใจหนังสือเรื่อง “วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง”(Schienenfahrzeugtechnik-Springer Verlag) สามารถสอบถามและจับจองได้ที่ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1434, 1436, 1437, 0-2586-9012 e-mail: textpub@kmutnb.ac.th หรือที่ website : http://textpub.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว – ภาพ

re303831.jpg