มจพ. รับสมัครโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับปวช. และ ปวส. ปี’66 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือศึกษาปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี 4ปี/5ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 รายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด
– มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด
– มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะที่เปิดรับสมัคร
(1) เรียนที่ มจพ.กรุงเทพฯ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(2) เรียนที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
(3) เรียนที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะบริหารธุรกิจ
2) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี คณะที่เปิดรับสมัคร
(1) เรียนที่ มจพ.กรุงเทพฯ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(2) เรียนที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ Download ระบียบการรับสมัครและสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีwww.admission.kmutnb.ac.th Facebook กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 กลุ่มงานรับสมัครเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.