มจพ. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 62 ปี ภายใต้ชื่องาน “ 62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทยประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. จำนวน 14 รายดังนี้ (1.) นายธงชัย แก้วกิริยา สาขาวิชาการ (2.) ผศ.ดร. ศรารัตน์ มหาศรานนท์ สาขาวิชาการ (3.) นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ (4.) นายคมสัน สุวรรณอัมพา สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ (5.) นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ (6.) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ (7.) นายกนกศักดิ์ สุทธิบุตร สาขาพัฒนาวิชาชีพฯ (8.) ดร. เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง สาขาธุรกิจภาคเอกชน (9.) นายชินเดช เมธารมณ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (10.) นายไพบูลย์ อังคณากรกุล สาขาธุรกิจภาคเอกชน (11.) ดร. ธภัทร อาจศรี สาขาบริการสังคม (12.) ดร. เรวัต สุนทรวิภาต สาขาบริการสังคม (13.) นายมนัส ศรีวานิชภูมิ สาขาบริการสังคม
และ(14.) นายเกียรติศักดิ์ มีขันทอง สาขาธุรกิจภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ