มจพ. ประกาศจุดยืนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล เน้นโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึงการประกาศจุดยืนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานไปสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน แต่ให้แสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือการอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทน ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) โดย มจพ. ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พศ. 2564 – 2568 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยยึดมั่นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานไปสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเจตจำนงสุจริตดังกล่าว มจพ. เห็นชอบให้กำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ดังนี้
1 มจพ. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ในกรณีเป็นการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ หรือในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม ส่วนงาน/หน่วยงาน หรือบุคลากร อาจแสดงความปรารถนาดีดังกล่าวโดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือการอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทน กรณีส่วนงาน/หน่วยงาน หรือบุคลากรมีความจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ หรือในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม อาจให้หรือรับไว้ได้แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับของขวัญและสินน้ำใจ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
3. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทและทุกระดับถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด

ขวัญฤทัย ข่าว

452215.jpg