มจพ. ทำบุญงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบ 62 ปี

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.” (“62nd KMUTNB Anniversary : the phase embracing the new normal, innovation-driven national policies, advanced inventions and the community unity”) พิธีทำบุญ และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อดีตอธิการบดี และครอบครัวใจจงกิจ วางพวงมาลารำลึกถึงอาจารยคุณ ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วางดอกไม้รำลึกถึงอาจารยคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 62 ปี (19 กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละกิจกรรมและลักษณะงานจะเป็นรูปแบบ New Normal สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ