Home PR News ประชาชนแห่เข้...

ประชาชนแห่เข้าคิวรับข้าวสารช่วยเหลือจากวัดมัชฌันติการามผ่าน”เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ”

ประชาชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19แห่เข้าคิวรับข้าวสารช่วยเหลือจากวัดมัชฌันติการาม ผ่าน “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ”เป็นจำนวนมากส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนไทยในทุกมิติ ทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจปากท้อง รวมถึงระบบการศึกษา และอื่นๆสืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มอบ”เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นผลงานและนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และรศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
อย่างไรก็ตาม มจพ. พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีให้การดำเนินชีวิตช่วงนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สะดวกขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างปกติที่สุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normalมจพ. เชื่อว่าเมื่อปรับตัวหลังจากผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ จะที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
ทางด้าน พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) กล่าวว่าเมื่อทางวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ได้นำเครื่องไปติดตั้งและเปิดให้บริการจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนในชุมชนใกล้ๆ วัดได้มีประชาชนมารับบริจาคข้าวสารเป็นจำนวนมาก จนทางวัดต้องเร่งจัดหาข้าวสาร และจัดลำดับในการเข้ารับข้าวสารจากเครื่องจ่ายข้าวสารฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยทางวัดเปิดบริการทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-17.00 น.ในโอกาสนี้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวสารได้ที่วัด หรือ บัญชี “วัดมัชฌันติการาม” เลขที่ 193-0-10721-8 ธ.กรุงไทย และสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โทร. 094-004-6876 หรือ พระชาลี ปริชาโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร. 089-149-8310

S__11870456.jpg