บมจ โรแรมเซ็นทรัพลาซาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมด้วย พิสิฐ กุศลาไสยานนท์, เกริด เคิร์ก สตีป, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์, มาร์คแลนด์ เบลคล็อค, รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเอ็ม 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์