บทสัมภาษณ์ exclusive ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา มจพ. จัดงาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.”

ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และประธานดำเนินงาน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัด งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.” (“62nd KMUTNB Anniversary: the phase embracing the new normal, innovation-driven national policies, advanced inventions and the community unity”) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 62 ปี ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.15 – 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ในประเทศไทย ขณะนี้ก็ยังมีตัวเลขของโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ ทำให้รูปแบบการจัดงานในปีนี้ต้องจองปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันและเข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคที่คำนึงถึงความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดงานรูปแบบ New normal เพื่อสอดคล้องกับมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกท่าน ฉะนั้น ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน Check-in และ Check-out ซึ่งถือเป็นเข้าร่วมงานแบบ New Normal ที่มีมาตรการตามรัฐกำหนด เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยการลงทะเบียน QR Code ของแอปพลิเคชัน ไทยชนะ/หมอชนะ โดยนำ QR Code มาติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้างาน มีจุดคัดกรองระบบสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณงาน ทั้งก่อนเข้างาน หรือเลิกงาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ มจพ. มีมาตรการของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานในปีนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการมาร่วมงานดังกล่าว
สำหรับกิจกรรมงาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ. ” ได้กำหนดจัดงานและลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-10.45 น. พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี จำนวน 13 ราย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.15 – 10.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป / พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ซึ่งแต่ละกิจกรรมและลักษณะงานจะเป็นรูปแบบ New Normal สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ได้เป็นอย่างดียิ่ง
อีกหนึ่งกิจกรรมในปีนี้ที่ทาง มจพ. ขอเชิญชวนรวมน้ำใจพี่น้องชาว มจพ. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญง่าย ๆ ลดหย่อนภาษีได้ ด้วยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่า การช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) มีความสำคัญต่อชุมชน ต่อประเทศชาติ ทำอย่างไรมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และร่วมแบ่งปันน้ำใจ จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือขึ้น เป็นกองทุนช่วยเหลือที่ทุก ๆ คน สามารถร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาที่ “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” การจัดตั้งกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดให้นักวิจัย สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ไปสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมได้ อาทิ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UV มจพ. มอบให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงพยาบาลวชิร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เตาเผาหน้ากากอนามัยใช้แล้วขนาดเล็กขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ที่ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก มอบให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และนวัตกรรม “หน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น ผศ.ดร. กฤษชัย กล่าวท้ายที่สุด
มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 การระบาดรอบใหม่ สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200 % สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1604 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175 หรือเว็บไซต์ มจพ. www.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว