Home PR News นศ. ป.ตรี หลั...

นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT คว้ารางวัลเกียรติคุณ ปี’64 จากการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน

ทีม VREM (Virtual Reality Event Manager) คว้ารางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาท จากการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน สำหรับกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาชิกทีมมี 3 คน คือ นายวชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน (โอม) นายโชติชนิต ตั้งไทยขวัญ (เรย์มอนด์) และ Mr. Abhiyan Dash Shrestha (Abhi) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. ซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 2 ในหลักสูตร I-BIT (Informatics for Digital Economy : International Program) ด้านตัวแทนจากผู้จัดงานของวว. ได้ให้ข้อมูลว่า รางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ที่ทีมได้รับนั้น เดิมทีเดียวมีกำหนดการที่จะมีพิธีมอบรางวัลกับพณฯ ท่านรัฐมนตรีพร้อมนิทรรศการ จำเป็นต้องยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19
การแข่งขันการประกวดรายการนี้ มีนักศึกษาจาก มจพ. ร่วมการแข่งขันจำนวน 6 ทีม ที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยขณะนั้นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ของหลักสูตร I-BIT แต่การแข่งขันค่อนข้างใช้เวลานานมากกว่า 3 เดือน จนปัจจุบันนักศึกษาทีม VREM เรียนอยู่ชั้นปี 3 แล้ว
การแข่งขันเริ่มจาก รอบแรกแข่งขันทั่วประเทศ ต่อมาคัดเหลือ 12 ทีม จนมาเหลือ 10 ทีม นักศึกษาจาก มจพ. จำนวน 6 ทีมก็สามารถเข้ารอบมาทั้งหมด จนมาถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย คือ 5 ทีม นักศึกษา มจพ. ก็ติด 1 ใน 5 ทีม ซึ่งถือเป็นนักศึกษาเพียงทีมเดียว ส่วนทีมที่เหลือ คือ ประชาชนที่มาจากองค์กรและเป็นมืออาชีพ
นับเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม กับรางวัลแรกของนักศึกษาในหลักสูตร I-BIT ซึ่งผลงานการประกวดเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในรายวิชา User-Centered Design โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากภาควิชา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 6 ทีมและผู้สอนประจำวิชา อาจารย์ ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ทองพูล หีบไธสง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ของคณะที่ร่วมให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำ จนประสบผลสำเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีม VREM (Virtual Reality Event Manager) และคณาจารย์ทุกท่าน ที่สร้างชื่อมาสู่รั้วประดู่แดงอีกครั้ง
ขวัญฤทัย ข่าว

199752.jpg