งานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 63 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.15 – 10.00 น. เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี
กำหนดการงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้ ภาคเช้า เวลา 07.15 – 08.30 น. พิธีทำบุญ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องรับรองนวมินทรราชินี ภาคสาย เวลา 09.30 -10.00 น. พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน จากนั้น ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพกล่าวรายงาน และศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวระลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ (ศ.ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle) ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วางดอกไม้รำลึกถึงอาจารยคุณ ตามลำดับ
สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 19 ราย ดังรายนามดังนี้ (1) นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง (2) นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง (3) รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง (4) ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง (5) ดร.สมิช บัตรเจริญ สาขาพัฒนาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) นายจิรวัฒน์ หิรัญเพิ่ม สาขาพัฒนาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7) ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (8) นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (9) นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (10) ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (11) นายรณศักดิ์ โมมิน สาขาบริการสังคม (12) นายสมบุญ รุจิวรารัตน์ สาขาบริการสังคม (13) ดร.พรชัย สาเมือง สาขาบริการสังคม (14) ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ สาขาบริการสังคม (15) ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา สาขาบริการสังคม (16) นายพรศักดิ์ เยาดำ สาขาบริการสังคม (17) นายภูษิต ลาวัลยะวัฒน์ สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย (18) รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย (19) ดร.กำธร แจ้งสุทธิวรวัฒน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชนและ (20) นายไพบูลย์ อังคณากรกุล สาขาธุรกิจภาคเอกชน (ซึ่งลำดับที่ 20 เป็นของปี 2563)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทร.0-2586-9010,0-2555-2091 หรือที่สมาคมศิษย์เก่า มจพ. โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1148 และสามารถเข้าไปชมกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์
https://together.kmutnb.ac.th/

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ