ความร่วมมือระหว่างพิมพ์คลิกและมศว

ความร่วมมือระหว่างพิมพ์คลิกและมศว
แบบสอบถามเพื่องานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ ที่มีอยู่ในด้านต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยผลที่ได้จากการศึกษาสำรวจข้อมูลครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยจัดทำขึ้นโดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท พิมพ์คลิก จำกัด เพื่อการศึกษาและการพัฒนาด้านการสื่อสารต่อไป

แบบสอบถามครั้งนี้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม