คณะ ICT SPU จับมือ TESA ร่วมประชุมหารือ เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนทางด้าน Embedded Systems และขับเคลื่อนเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) ได้ร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนทางด้าน Embedded Systems หวังสร้างความเข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางความร่วมมือในเบื้องต้น เช่น การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้าน Embedded System/Digital Platform ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงให้นักศึกษาได้เห็นภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ ในมิติด้านสายงาน สายอาชีพ การเติบโต ความต้องการ รวมถึงการได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้าง ผู้พัฒนา Product/Service/Solution จากองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน การร่วมฝึกฝน การทำโจทย์ ทำโปรเจ็กต์ การฝึกงาน และร่วมงานกันในอนาคต

รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนมาสนใจเรียนรู้ทางด้าน Embedded System ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาและ อาชีวศึกษา พร้อมการสร้างตัวเชื่อมที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้กลุ่มนักเรียนที่สนใจใฝ่รู้ หรือมีใจรักทางด้านนี้ได้มีเวที มีที่ให้ได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝน ทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้ไม่ขาดหายไประหว่างทาง รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ที่จะต้องปรับให้ทันยุคสมัย และความต้องการ โดยจะมีภาคอุตสาหกรรมมาช่วยเขียนหลักสูตรร่วมกัน โดยมี ผู้ร่วมประชุม อาทิ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคม TESA ,คุณอนล ไพศาล CEO: EmOne ,ดร.ภู เอี่ยมเจริญ CEO:Project Lab และคุณขนิษฐา ประสารสุข ผู้จัดการสมาคม TESA ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องการเรียนรู้และกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้