Home PR News คณะเทคโนโลยีแ...

คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio ปี’ 65 วันที่ 1 ธ.ค. โค้งสุดท้าย

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ (1) ระดับปริญาญาตรี 4 ปี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ) 2 ปี ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ (4) ปริญญาตรี (เทียบโอน) 3 ปี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th
-การสอบคัดเลือก คัดเลือกโดยการพิจารณาจาก Portfolio ของผู้สมัคร และสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์จะเป็นในรูปแบบ On site ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หรือ แบบ On line ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดการสอบให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก วันที่ 24 ธันวาคม 2564
– ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาปริญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
– สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญาญาตรี 4 ปี Clearing House วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะปริญญาตรี 4 ปี )
– ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
– ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 15 -28 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ หรืองานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (25230) โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ 7017,7032,7034, 037-217339, 037-217340 หรือที่ http://www. Fitm.kmutnb.ac.th และ facebook FITM

ขวัญฤทัย ข่าว

คณะเทคโนโลยี-0_3521252977795522717_n.jpg3_.jpg