คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สาขาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ MDN, S-MDN และ DDNS ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รับสมัครช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ * คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท* ผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 แผนการเรียนมี 3 แบบ คือ (1) วิทยานิพนธ์ ภาคปกติ รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 –16.00น. (2) ค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ รอบค่ำ เรียน จ-ศ 18.00-21.00 น. (3) ค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ รอบเสาร์-อาทิตย์
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้
(1) ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
(2) ผ่านการทำสารนิพนธ์ (Master Project)หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งสารนิพนธ์หรืองานวิจัยเพิ่มเติมนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ตามเกณฑ์ กพอ. ปี 2562
(3) ผ่านการทำปัญหาพิเศษ (Special Problem) หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หลักสูตรจากถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งปัญหาพิเศษ หรืองานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ตามเกณฑ์ กพอ. ปี 2562
2. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก แบบ 2.1: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท ได้ที่ https://bit.ly/2Qt0zGB และหลักสูตรปริญญาเอก ได้ที่ https://bit.ly/33qmvsT
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2717 นายสมพล เพิ่มพัธน์ เลขาภาควิชา หรือ Line @ : 363bjjiv
สมัครออนไลน์ : https://grad.admission.kmutnb.ac.th/

unnamed.jpg.2.jpg