คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี การประชุมวิชาการ “COCEAM2021” รูปแบบออนไลน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 5th Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry andManagement 2021 (COCEAM 2021) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมอาหาร การจัดการธุรกิจเกษตร กำหนดการส่งผลงานบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม (Proceeding) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน2564 ค่าลงทะเบียน ประเภท อาจารย์/บุคลากร และผู้นำเสนอผลงาน วันที่ 1 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2564 จำนวน 500 บาท และ วันที่ 16 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2564 จำนวน 800 บาท ส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานยังมีรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลการแข่งขันการนำเสนอผลงาน (แบบปากเปล่า) และรางวัลการแข่งขันการนำเสนอผลงาน (แบบโปสเตอร์)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา โทร. 093-3151919 อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย โทร. 063-0541379) อ.ดร.โกศล น่วมบาง โทร. 080-9956441 และอ.ดารัตน์ เดชอำไพ โทร.088-3209010ติดตามและสมัครเข้าร่วมงานCOCEAMได้ที่Website: www.agro.kmutnb.ac.th/coceam
E-mail: coceam.a@agro.kmutnb.ac.th และที่ Facebook page: Coceam

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ