คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครผู้สนใจการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP TEST)

ครั้งที่ กำหนดการเปิดรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร กำหนดการประกาศผลสอบ
วัน-เดือน-ปี วัน-เดือน-ปี เวลา วัน-เดือน-ปี
2 วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 วันที่ 3 เมษายน 2564 09:00 – 12:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2564
3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 09:00 – 12:00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2564
4 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 09:00 – 12:00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564
5 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่
18 ตุลาคม 2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 09:00 – 12:00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
6. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 วันที่ 18 ธันวาคม 2564 09:00 – 12:00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ศ.ดร. มานพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการจัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน และทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP TEST) ประจำปี 2564 รวมถึงคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยังเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท 1) ภาควิชาภาษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาษาอังกฤษ) และ 2) ภาควิชามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย) และหลักสูตรปริญญาเอก 1) ภาควิชามนุษยศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย)
ท่านใดที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของคณะ http://arts.kmutnb.ac.th/ เฟซบุ๊กคณะ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 3534, 3506, 3538 และ 02-5872096 (ในวัน/เวลาราชการ)

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ