คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. รับนศ.ปริญญาตรี โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี จัดการเรียนการสอน
ที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ (EAet) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ (EAet) แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการ
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet)
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ มีดังนี้
1. การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th หรือ eat.kmutnb.ac.th
3. สอบข้อเขียน (10.30-12.00) สอบสัมภาษณ์ (13.30-16.00) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th หรือeat.kmutnb.ac.th
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะ ม.6) ที่http://student.mytcas.com
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่17 พฤษภาคม2564 (เฉพาะ ม.6) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th หรือ eat.kmutnb.ac.th
7. การชำระเงิน (21,950.00บาท) วันที่ 21-28 เมษายน 2564 (ปวช.) วันที่ 21-28 พฤษภาคม 2564 (ม.6) https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis /student/studentlogin.aspx
วิธีการสมัคร สามารถสมัครผ่านทางระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.admission.kmutnb.ac.th (ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาสูงสุด 1 อันดับ) ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฎิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาให้ ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปฎิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก และถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
สามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th หรือ eat.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์ 038-627001 ถึง 3