คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป. ตรี ผ่านระบบ TCAS 64

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS 64 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษและสหกิจศึกษา) โดยเปิดรับสมัครทั้ง 2 สาขาวิชา (วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) เรียนที่ มจพ.กรุงเทพฯ รายละเอียด ดังนี้
-TCAS 2 รอบ QUOTA รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564 สอบข้อเขียน วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ไม่กำหนด GPA ขั้นต่ำ พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ และวันสัมภาษณ์นำ Portfolio มาด้วย
-TCAS 3 รอบ ADMISSION เปิดรับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564 เกณฑ์การประมวลผล GPAX คิดเป็นร้อยละ 20 O-NET คิดเป็นร้อยละ 30 GAT 85 คิดเป็นร้อยละ 30 PAT 71 คิดเป็นร้อยละ 20 และวันสัมภาษณ์นำ Portfolio มาด้วย
-TCAS 4 รอบ DIRECT ADMISSION เปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ (1) โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 11 – 31 พฤษภาคม 2564 และ (2) โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ม.6 เปิดรับสมัคร 3 – 9 มิถุนายน 2564 พิจารณาจากการ Portfolio ไม่กำหนด GPA ขั้นต่ำ และไม่มีสอบข้อเขียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (1) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปกติ (BBR) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน (BBRs) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน และหลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน (BBRx) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน (2) สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หลักสูตรปกติ (BMS) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน (BMSs) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน และหลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน (BMSx) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน ระเบียบการรับ
สมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round ตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ที่ ttps://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808 หรือ 08 6046 5741 (พี่ตวง)
ขวัญฤทัยข่าว -ภาพ