คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียดดังนี้ 1) หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ 2) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รายละเอียดโครงการสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.fte.kmutnb.ac.th สนใจสามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th