กรมที่ดิน เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ SMARTLANDS Application “ชูนโยบายโปร่งใส ตรวจสอบได้”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน กรมที่ดินจึงยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ตอบสนองกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยหนึ่งในฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” คือ การร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านระบบ e-Contacts DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดินได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน จากโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมที่ดินพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ บนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่อให้สอดคล้องกับตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการตรวจสอบ ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านที่ดิน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “SMARTLANDS Application” ให้สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เป็นการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยข้อมูลว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาร้องเรียน-ร้องทุกข์ในระบบ e-Contacts DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน รวม 296 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 248 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 83.78) และอยู่ระหว่างดำเนินการ 48 เรื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเชื่อมโยงระบบ e-Contacts DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เข้ากับแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” จะช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย สามารถแจ้งและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ได้จากที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นเรื่องที่สำนักงานด้วยตนเอง ช่วยลดความเสี่ยงให้กับประชาชนห่างไกลจากจากโควิด-19 และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
ระบบรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ (e-Contacts DC) เป็น 1 ใน 17 ฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์ (Android) เพียงพิมพ์คำค้นหาว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store จากนั้น กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที หรือคลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ระบบปฏิบัติการ iOS คลิก : https://apple.co/35W2Uht หรือ ระบบปฏิบัติการ Android คลิก : https://bit.ly/2HBvjkd หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ DOL Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2141-5555 (10 คู่สาย) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง