กรมที่ดิน สร้างมิติใหม่ เช็คประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “SMARTLANDS Application” เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังตนเองในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือลดการเดินทางไปยังต่างจังหวัดโดยไม่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เช่น จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน เป็นต้น ต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเองยังสำนักงานที่ดินนั้น ๆ เช่น มรดกเกี่ยวกับที่ดิน หรือการรังวัดข้างเคียง หากจำเป็นต้องคัดค้านก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnouncement) เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน อยู่ที่บ้าน ก็สามารถตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบ ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันกรมที่ดินได้เชื่อมโยงระบบ e-LandsAnnouncement ไว้บนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการใช้งานระบบ e-LandsAnnouncement ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 22 มีนาคม 2564 มีประชาชนเข้าใช้งานเพื่อดูประกาศแล้ว 183,453 ครั้ง ลงประกาศแล้วทั้งหมด 132,861 เรื่อง ประกาศที่ครบกำหนดแล้ว 121,923 เรื่อง และอยู่ระหว่างการประกาศ 10,938 เรื่อง กรมที่ดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากโควิด-19 นี่คือ อีกหนึ่งนวัตกรรมการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลของกรมที่ดิน โดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnouncement) ได้ที่เว็บไซต์ : http://announce.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” จากโทรศัพท์ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที