Home PR News กรมที่ดินเปิด...

กรมที่ดินเปิดให้บริการแล้ว! “e-LandsPublic” : ระบบสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ ซึ่งที่ดินของรัฐมีหลายประเภท อาทิ ป่าถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับที่ดินของรัฐที่อยู่ในการบริหารจัดการของกรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติ มีการสงวนหวงห้ามตามกฎหมายการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร หรือโดยการอุทิศให้ ซึ่งเป็นที่มาของการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นเอกสารที่ราชการจัดทำขึ้นเพื่อบอกแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ทำให้ประชาชนที่มีที่ดินติดกับเขตที่ดินของรัฐรู้ว่าเขตที่ดินของตนอยู่ที่ใด เป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) มีจำนวนทั้งสิ้น 162,358 แปลง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชน สามารถสืบค้น เรียกดู ตำแหน่งของรูปแปลงที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้นหาข้อมูลแหล่งน้ำในการทำโครงการแก้มลิง หรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนาระบบ “e-LandsPublic” ขึ้น จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Server ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันกรมที่ดินได้เชื่อมโยงระบบ “e-LandsPublic” เข้ากับโมบายแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ของกรมที่ดิน ยิ่งช่วยให้การสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ประเภทที่สาธารณประโยชน์ ทำได้อย่างสะดวกง่ายดาย จากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ทุกเวลา
หน่วยงานของรัฐและประชาชนสามารถเข้าไปใช้งานระบบ “e-LandsPublic” ได้ฟรี ที่เว็บไซต์ : https://bpt.dol.go.th/landspublic หรือคลิกที่ฟังก์ชัน “ค้นหา น.ส.ล.” บน SMARTLANDS APPLICATION ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่นี่ https://bpt.dol.go.th/landspublic/manual/manual_nslweb.pdf หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน โทรศัพท์ 0-2503-3365 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ทาง LINE Official Account คลิก : https://line.me/R/ti/p/%40541hgcdo (ตลอด 24 ชั่วโมง)

1.png